Säännöt
1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lohjan Elävän Musiikin Ystävät, Lemmy ry ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki ja päätoimialue Länsi-Uusimaa (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Raasepori, Hanko). Yhdistys voi toimia myös muilla alueilla.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää musiikintekijät, -esittäjät ja kuluttajat yhteiseen toimintaan elävän musiikin
esittämismahdollisuuksien ja musiikkitietoisuuden lisäämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää musiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista kaupunki- ja nuorisokulttuuria.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää tai auttaa järjestämään konsertteja, tapahtumia, kokouksia, juhlia, koulutus-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opinto- ja konserttimatkoja kotimaassa, sekä ulkomailla.
– vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän musiikin esittämiselle, sekä kaupunki- ja nuorisokulttuurille.
– pyrkii järjestämään muusikoille harjoitusmahdollisuuksia, esiintymistilaisuuksia, musiikin ja esitysten julkaisumahdollisuuksia
– on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.
– voi palkata henkilökuntaa.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– järjestää maksullisia konsertteja, ilmaiskonsertteja, musiikkitilaisuuksia ja festivaaleja sekä vastaavanlaisia tilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita.
– asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja ja musiikkimessuja.
– toimeenpanee asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
– harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa
– jakaa stipendejä, kunniamainintoja, -palkintoja ja –kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja jäsenilleen.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallistuneille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla yksityinen 18 vuotta täyttänyt henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemusten perusteella. Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen 18 vuotta täyttäneen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta ei ole puhe-, eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksenpöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty. Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahdelta peräkkäiseltä vuodelta. Jäsenmaksun suorittamisen laiminlyönnin aikana jäsenellä ei ole oikeutta jäsenetuihin.

8§ Jäsenmaksu

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymis- ja/tai vuosimaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksenäänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  3. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  2. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, ja kolmesta yhdeksään jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää vuosikokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin
ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänioikeus on ainoastaan hallituksen jäsenillä ja tasatilanteessa puheenjohtajanääni ratkaisee. Hallitus voi nimetä keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan
valvonnassaan yhdistyksen juoksevia asioita sekä nimetä toimihenkilöitä ja alaisuudessaan toimivia toimikuntia eri tarkoituksiin.

14§ Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta,
2. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, työntekijät ja projektihenkilöstö sekä päättää näiden palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista,
3. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,
4. valvoa toiminnanjohtajaa ja yhdistyksen muuta hallintoa,
5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa,
6. päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella niihin esityslistat,
7. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten ja myös muuten valmistella vuosikokousta,
8. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta,
9. laatia itselleen työjärjestys,
10. nimetä yhdistyksen edustajat luottamustoimiin.

15§ Toiminnanjohtaja

Hallitus voi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan, johon sovelletaan tämän pykälän määräyksiä. Hallitus päättää toiminnanjohtajan ottamisesta, erottamisesta ja toimisuhteen ehdoista. Toiminnanjohtajan on edistettävä yhdistyksen etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Muun ohessa toiminnanjohtaja
1. huolehtii hallituksen päätettävien asioiden valmistelusta ja yhdistyksen toimielinten päätösten täytäntöönpanosta,
2. johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt,
3. huolehtii yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta.

16§ Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastusta varten 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja.

17§ Tilikausi ja toiminnantarkistus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena ovat kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus ovat valmistettava edelliseltä vuodelta helmikuun loppuun mennessä luovutettavaksi toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsententoimikausi on vuosikokoustenvälinen aika.

18§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yleiskokouksessa.

20§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys päätetään purkaa tai se purkautuu, on sen varat luovutettava nuorisokulttuuria edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

21§ Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.